Forum muzyczne wROCK.pl

Inne - Dolegliwo?ci ci??owe trymestr po trymestrze

zapominalska - 2018-09-13, 09:07
: Temat postu: Dolegliwo?ci ci??owe trymestr po trymestrze
Ca?y okres ci??y to szczególny czas w ?yciu kobiety. Nie wszystkie przysz?e mamy maj? szans? przej?? go bez nu??cych dolegliwo?ci. Niektóre z nich s? niemal oczywiste- jak nudno?ci czy wymioty zwi?zane z pocz?tkami ci??y, inne mog? by? dla przysz?ej mamy kompletnym zaskoczeniem, dlatego warto ju? wcze?niej dowiedzie?, czego mo?emy si? spodziewa? w czasie ka?dego z trymestrów ci??owych. W internecie znajdziemy wiele informacji na temat m?cz?cych kobiety dolegliwo?ci w czasie ci??y. Jednak tylko na stronie http://babyneo.pl/dolegli...trymestrze.html mo?emy przeczyta? ?e pierwszym objawem ci??y, które dostrzega wiele mam jest powi?kszenie i tkliwo?? piersi oraz zwi?kszona senno?? i zm?czenie.